Mad Moose Racing Ry

www.madmooseracing.fi

Mad Moose Racing Ry - www.madmooseracing.fi

Mad Moose palkitut 2016

Mad Moose palkitsee vuosittain yhdistyksensä kilpailijoita sekä aktiivisesti mukana olleita henkilöitä!

Yhdistyksen kiertopalkinto ”Hullu Hirvi” jaetaan henkilölle joka on ansioitunut kilpailuissa ja/tai yhdistys/toimitsijatoiminnassa. Pokalin on tehnyt mittatilaustyönä jäsenemme Riku Suomalainen. Kiitos Riku!
Jokainen voi (toivottavaa) ehdottaa ketä tahansa yhdistyksen jäsentä/kannatusjäsentä/nuorisojäsentä vuoden ”Hullu Hirvi” palkinnon saajaksi. Ehdotukset toimitetaan hallitukselle perustelun kera.
Kiertopalkinnon saaja saa myös itselleen Mad Moose -mitalin muistoksi.

Vuoden 2016 palkinnot jaettiin 18.3.2017 vuosikokouksen yhteydessä, Järvenpäässä Uusi Vanhis -kartanossa.

Vuoden Hullu Hirvi -kiertopalkinto myönnettiin Hannu Nurmiselle.
Pitkäaikaisesta työstä autourheilun (toimitsija), Off Road lajin (AKK + eurotrial) sekä Mad Moose racingin (toimitsija, hallitus ym ym) hyväksi.

hannu 2017 (1)

Vuoden 2016 kilpailijat:

Off Road suunnistus, pikkurenkaiset: Jouni Niemi
Jouni 2017

 

Off Road trial-crossi, pienet:  Tarmo Sinisalo

 

Off Road trial-crossi, isot: Petri Simelius

Vuoden 2016 palkitut Toimitsijat:
”Eurotrial Guru” – Mika Finér.
”Vuoden Puuhamies” – Esa Hakala.
”Vuoden Puuha-apu” – Taru Heikura.
”Vuoden Puuha-apu” – Kari Savontie.

Onneksi olkoon kaikille palkituille, ja iso KIITOS!

Yhdistyksen viralliset säännöt

Yhdistyksen viralliset säännöt jotka on PRH-yhdistysrekisterissä.

MAD MOOSE RACING RY VIRALLISET SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mad Moose Racing ry ja kotipaikka Nurmijärvi

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää maastoautourheilun harrastusta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kilpailu-, harjoitus-, näyttely-, näytös- ja koulutus­toimintaa.

Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys voi suorittaa talkootoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna keräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä autourheilua harrastava yksityinen henkilö, jäseneksi voidaan hyväksyä myös rekisteröity yhdistys ja säätiö. Yhdistys voi ottaa kannatusjäseniä , joilla ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa eikä minkäänlaisia velvotteita yhdistykselle. He saavat jäsentiedotteita sekä halutessaan tietoa off roadista sekä -tapahtumista. Heidät kutsutaan yhdistyksen järjestämiin isoihin tapahtumiin.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus voi erottaa jäsenen tai kannatusjäsenen määräajaksi (yhdistyksen kokous päättää erotetaanko jäsen kokonaan) mikäli jäsen rikkoo seuraavia säännöksiä:

– alkoholin nauttiminen kilpailun aikana kun kiipailusuoritus on kesken

– päihtyneenä esiintyminen kun edustaa teamia huollossa tms.

– tahallinen yhdistyksemme kilpailijan kilpailusuorituksen oleellisesti häiritseminen tai vaikeuttaminen

– muu toiminta joka vahingoittaa yhdistyksen toimintaa

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä, nuorisojäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, 2-8 varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitajan, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan ( 3/4 ) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

Uusi kunniajäsen v. 2017 alusta

Vuosikokouksessa 19.11.2016 nimettiin kunniajäsen nro 6: Juha Heinonmäki. Onneksi Olkoon!!!

Juha Heinonmäki

Juha Heinonmäki

Ehdottajan perusteet: Hän tuli virallisesti tiimiin 1.1.1997. Hän kilpaili vuosina 1997 – 2003. Tämän jälkeen ollut toimitsijatehtävissä + järjestänyt safareita ja pikkujouluja maillaan. Äkkiseltään laskettuna ollaan oltu siellä 5krt safarilla (voi olla enemmänkin safareita kun ei välttämättä kaikki ole ylhäällä) ja 8krt safari-pikkujouluissa (tämä vuosi mukaanlukien). Lisäksi hän on katsonut meidän varastokoppia pihallaan jo monta vuotta.

Hallitus vuodelle 2017

Puheenjohtaja Esa Hakala

Sihteeri Birgit Vartiainen

Jäsen Juha Heinonmäki

Jäsen Jouni Niemi

Jäsen Jon Valto

Varajäsen —

Hallituksen jäsenten toimivalta on kalenterivuosi.

Jäsen- ja raha-asioita hoitaa edelleen Birgit ”-B-” Vartiainen

 

Seuran sääntömääräinen syyskokous päätti myös nuorisovastaavan valinnasta. Nuorisovastaavan tehtävänä on kehittää toimintaa seuran nuorisojäsenille. Vuonna 2017 nuorisovastaavana jatkaa Miro Hakala.

MMR:ltä vuokrattavat teltat ym tavarat

MMR:n tavaroiden vuokrahinnat jäsenille. Ulkopuolisille hinta on 2x:

• Grilli 15:- / vko (ei ole kaasupulloa mukana)
• Suurtalous Kahvinkeitin 5:- / vko
• Suurtalous Soppakannu 5:- / vko (sähköllä toimiva, 11,3 litrainen astia pitää ruoan kuumana)
• Katos (teltta) 30:- / vko. Kokoa en tarkkaan muista, oisko joko 3x6m tai 4x8m
• 2 katosta (teltta) 50:- /vko
• Hyväksytty Kypärä 5:- / kisa
• Videotykki 15:- / vko (Ripalla??)
• Tankkausalusta 50,00 – 100eur/kisa
• Erikokoisia termareita, huomioliivejä ja PMR:iä sopimuksen mukaan

Kerholla on myös offroad ja formula offroad (mm Ramin tekemät) dvd:tä joita saa lainata.

Vuokra-aika on viikko, joka on ke – ke ellei muuta sovita.
Vuokraaja hoitaa noudon ja palautuksen.
Tuotteet on palautettava kuivina ja putsattuina.
Mahdolliset rikkoutumiset ilmoitettava jollekulle hallituksen jäsenelle / Birgelle.

Tuotevaraukset Birgelle

Mad Moose palkitut 2015

Mad Moose palkitsee vuosittain yhdistyksensä kilpailijoita sekä aktiivisesti mukana olleita henkilöitä!

Yhdistyksen kiertopalkinto ”Hullu Hirvi” jaetaan henkilölle joka on ansioitunut kilpailuissa ja/tai yhdistys/toimitsijatoiminnassa. Pokalin on tehnyt mittatilaustyönä jäsenemme Riku Suomalainen. Kiitos Riku!
Jokainen voi (toivottavaa) ehdottaa ketä tahansa yhdistyksen jäsentä/kannatusjäsentä/nuorisojäsentä vuoden ”Hullu Hirvi” palkinnon saajaksi. Ehdotukset toimitetaan hallitukselle perustelun kera.
Kiertopalkinnon saaja saa myös itselleen Mad Moose -mitalin muistoksi.

Vuoden 2015 palkinnot jaettiin 12.3.2016 vuosikokouksen yhteydessä, Bowling Housen saunaneukkarissa.

Esa9

Vuoden 2015 Hullu Hirvi -kiertopalkinto annettiin Sami Kindtille, kiitoksena siitä että hän päivitti www-sivumme uudelle alustalle ja sai siirrettyä kaiken vanhalla sivustolla olevan materiaalin uuteen. Kiitos, ja Onneksi olkoon Sami!

Jouniniemi1

 

Sami Kindt

Sami Kindt

Kiertopalkinnon lisäksi palkitaan mitallein yhdistyksen parhaiten menestyneet kilpailijat, lajeittain/luokittain, kuljettaja/apukuljettaja.

Vuoden 2015 kilpailijat:

Super Car: Miikka Kaskinen

Formula Offroad / Prototype: Tommi Löytynoja

Tommi Löytynoja

Tommi Löytynoja

 

Off Road Trial:
Harraste-Standard: Jouni Ilomäki (kuljettaja)
Pro-Modified: Tarmo Sinisalo (kuljettaja)
Pro-Modified: Mika Uimonen (apukuljettaja)

Oikealta: Tarmo "Tare" Sinisalo ja Mika Uimonen

Tarmo ”Tare” Sinisalo (oikealla) ja Mika Uimonen

Prototype: Jesse Muikku (apukuljettaja)

Onneksi olkoon vuoden 2015 Mad Moose racingin parhaimmat!!

Kerhotakit 2016

Uudet kerhotakit on sovitettavissa Vantaan Petikossa, Kartecon Oy:ssä, Kaakelikaari 2A, 01720 Vantaa. Kartecon on ammattirakentajan tukkukauppa.

Takkimalleja on useita, pääsääntöisesti LBradorin mallistosta.

Takit tulee painetuin merkein, hirvi-logo selkään ja oma nimi tms rintaan.

Mikäli malleista ei löydy sopivaa, voi sinne halutessa viedä oman takin painatettavaksi. Toivottavaa on kuitenkin että kaikilla olisi suht yhdenmukaiset takit.

HUOM!!!! 25.2.2016: Kun tilaatte ja noudatte takit niin toiminta menee niin että ne maksetaan jälkikäteen. Saamme vähän sponssia hommaan ja takit ostaa Ylähollon Energiamurskaus jonne sitten maksetaan erotus. Eli siis ne ketkä nyt niitä takkeja haluavat olisivat aktiivisia kuukauden sisällä että asia saadaan pakettiin! Takkeja toki saa myöhemminkin mutta tota sponssi kuviota ei viitsi venyttää kovin pitkään että saadaan laskettua paljon kenenkin pitää maksaa.

Lisätietoa voi kysyä Hannu Nurmiselta.

Hallitus vuodelle 2016

Seuran hallitus vuodelle 2016 on arvottu seuraavasti:

Puheenjohtaja Jaakko ”Jaska Jokunen” Vuorenmaa

Sihteeri Jani ”MXä” Mäkelä

Jäsen Hannu ”Hannu” Nurminen

Jäsen Esa ”Espen” Hakala

Jäsen Saija ”Saija” Hassinen

Varajäsen Päivi ”Rva Jii” Jopila

Jäsen- ja raha-asioita hoitaa edelleen Birgit ”B” Vartiainen

 

Seuran sääntömääräinen syyskokous päätti myös nuorisovastaavan valinnasta. Nuorisovastaavan tehtävänä on kehittää toimintaa seuran nuorisojäsenille. Vuodelle 2016 nuorisovastaaviksi valittiin Miro Hakala sekä Esa Hakala.

Seuratekstiilit

Mad Moose Racingin uudet seuratekstiilit ovat myynnissä WW.OFFIPAITA.FI verkkokaupassa todella edulliseen seurahintaan. Tuotteet ovat myynnissä vain seuran jäsenille / perheenjäsenille, eli tilatessasi lisää jäsennumerosi tilausta koskeviin lisätietoihin. Ilman jäsennumeroa ei tilausta toimiteta. Mikäli jäsennumerosi on päässyt unohtumaan, ota yhteyttä jäsenrekisterin hoitajaan, eli Birgeen.

Jos tuotteista kysyttävää, niin kannattaa olla yhteydessä suoraan offipaitaan, eli OFFIPAITA(at)GMAIL.COM tai suoraan Sarkan Peraan.